Hovedseksjon

Rammeplan og forskrift for AKS

Rammeplan 1

Aktivitetsskolen (AKS), som skolefritidsordningen heter i Oslo, skal bidra til å styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring. Inspirerende og lekbaserte aktiviteter i et inkluderende fellesskap skal være bærebjelken i AKS. Aktivitetene og det pedagogiske opplegget skal bidra til å skape god sammenheng og helhet i barnas skoledag.

Alt arbeid med barn i Oslo skal være preget av et positivt og kjærlig syn på barn. De voksne skal være sensitive overfor barnet, se barnets initiativ og invitere til samspill. De voksne må også være oppmerksomme og reflekterende til egne holdninger, atferd og følelser overfor barnet.

Det er viktig at de voksne i AKS viser at de er glad
i hvert eneste barn. For at AKS-tilbudet skal bli treffsikkert og best mulig sett fra barna selv, må barna være de voksnes viktigste samarbeidspartnere.

For at hvert enkelt barn skal føle seg velkommen og trygg er det viktig at de voksne er bevisst hvordan de viser det enkelte barn respekt, anerkjennelse og tillit.

AKS er åpen både før og etter skoletid, og i en stor del av skolens ferier. I AKS får elevene leke og lære sammen med de andre elevene på skolen, og møter gode og kompetente voksne som bidrar til at skole og AKS henger sammen. AKS bruker skolens nærmiljø i ulike aktiviteter. I samarbeid med frivilligheten, idrettslag og kulturlivet utvikler AKS tilbud som skal stimulere og bidra til mestring og positive opplevelser for alle barn. Gjennom et variert og elevaktivt tilbud skal AKS være med på å fremme barnas psykiske og fysiske helse, samt bidra til deres sosiale og faglige utvikling. Det skal være både utviklende og gøy å gå på AKS

Som en del av den nye AKS vil gratis deltidsplass i AKS utvides høsten 2019 til alle skoler på 1. trinn. Det vil
i tillegg være videre opptrapping på skoler i utvalgte bydeler. Høsten 2019 vil 6 000 flere elever få tilbud om gratis deltidsplass i AKS. Byrådet vil at deltakelse

i AKS ikke skal avhenge av foreldres økonomi. Alle barn skal ha muligheten til å tilhøre AKS-fellesskapet. AKS-tilbudet i Oslo skal også virke sosialt utjevnende. I AKS utvikles vennskap, tilhørighet og samhold. Alle barn skal ha både glede og nytte av å gå på AKS.

Elever som går på AKS skal ha gode språkmodeller som bidrar til deres språkutvikling. Derfor er det viktig at de som jobber i AKS snakker godt norsk. Bystyret har vedtatt å innføre strengere krav til norskferdigheter for medarbeidere i AKS, og er

i gang med norskkurs for dem som trenger det.

I AKS skal barna få positive opplevelser og kjenne at de hører til. Skolens arbeid for et godt læringsmiljø handler både om skolen og om AKS. Sammen med foresatte skal skolen sørge for at elevene har lyst til å være på AKS, og at det i AKS skapes gode relasjoner, gode minner og læring for livet

Inga Marte Thorkildsen

Byråd for oppvekst og kunnskap