Hovedseksjon

Vår profil

skolebarn

Østensjø skole er, og skal være, en skole med høye faglige standarder og et læringsmiljø preget av respekt, ro, orden og tydelige rammer.   

Gjennom at alle involverte- ansatte, elever og foresatte- viser ansvar, omsorg og respekt for hverandre, skal alle på Østensjø skole oppleve trygge skolehverdager som kjennetegnes av faglig og sosial mestring.   

Skolen gjennomfører jevnlige undersøkelser blant elever og ansatte for å overvåke og sikre dette.

Skolen har over lang tid hatt fokus på tilpasset lese- og skriveopplæring og god bruk av IKT i læringsarbeidet. I år har skolen et ekstra fokus på metodevariasjon i basisfagene, samt en videreutvikling av gode og varierte arbeidsmåter i alle fag.

 

Østensjøstandard

Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte elev, og et godt læringsmiljø i den enkelte gruppe og på skolen som helhet.

En grunnleggende forutsetning for godt samarbeid mellom skole og hjem er god kommunikasjon, kjennetegnet av gjensidig åpenhet, god dialog og god informasjonsutveksling. Dette er helt nødvendig, for å sikre foresatte god medvirkning og medbestemmelse.

Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt, ryddig og avklart samarbeid mellom hjem og skole. Gjennom å synliggjøre skolens forventninger, i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og gjennom å vise hva foresatte kan og bør forvente av Østensjø skole, er vår ambisjon å ytterligere styrke et allerede godt samarbeid. Samtidig håper vi at brosjyren bidrar til at enda flere setter seg inn i og deltar i utvalg og organer, og at flere påtar seg ulike verv i løpet av barnas syv år ved skolen.

Østensjø skole er og skal være i front når det kommer til læringsmiljø og læringsresultater. Et godt samarbeid mellom skole og hjem utgjør et viktig bidrag i arbeidet for å nå våre mål. Skolens ansatte arbeider hver dag for at hvert enkelt barn skal få muligheten til å utnytte sitt potensiale, innenfor trygge rammer. Foresatte gjør det samme hjemme. Sammen skal vi sørge for at barnas syv år på Østensjø skole preges av trivsel, trygghet og læring, med et optimalt sosialt og faglig læringsutbytte for den enkelte.

Østensjøstandard

Skolens eldste bygning fra 1918
Paviljong og nybygg
aprildag
Hovedbygningene