Hovedseksjon

FAU

FAU gir økonomisk støtte til gjennomføring av leirskoleopphold.

FAU ved Østensjø skole består at foresatte fra alle klasser. De foresatte i klassen velger både en fast representant og en vararepresentant. FAU har månedlige møter. Rektor informerer om aktuelle saker ved skolen på FAU-møtene, og FAU samarbeider med skoleledelsen for at barna skal ha det trygt og godt, og få et godt læringsutbytte på skolen. FAU tar opp de saker de ønsker, som er aktuelle for flere eller alle ved skolen. Alle foreldre kan ta kontakt med FAU dersom de ønsker å ta opp saker.

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Nina Kristoffersen (6C)  , Nina.kristoffersen@gmail.com

Nestleder: Line Styczen (1C)

Økonomiansvarlig: Fredrik Romsaas (6A)

Revisor: Anette Hoff (2B)

Referent:  Marianne Gudim Bjørnson (2C)

Skolemiljøutvalget: Anne Nylend (7A)

AKS-kontakt: Marthe Aamodt Mikkelsen (1A)

Natteravnansvarlig: Lina Støen (7C)

Trafikkansvarlig: Eirik Nordby (5C)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Valgordninger
Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det  er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige og inngå i vedtektene for FAU.
FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Logo for foreldreutvalget i grunnskolen

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU