Hovedseksjon

FAU

FAU gir økonomisk støtte til gjennomføring av leirskoleopphold.

«I forbindelse med at leirskoleopphold med tre overnattinger gjøres obligatorisk for skolene, har både FAU og Driftsstyret ved Østensjø skole diskutert dette.     

Støtten skolen får til leirskole dekker tre overnattinger. Skolen, FAU og Driftsstyret ønsker at leirskoleoppholdet fortsatt skal være på en hel uke med fire overnattinger, og at dette skal være gratis for elevene.

FAU har derfor besluttet og yte støtte til 50 % av fjerde overnatting. Dette finansieres av FAUs inntekter fra 17.mai-arrangementet. Skolen vil innenfor sine budsjetter finne rom til den andre halvparten. Dette betyr at klassene ikke lenger må betale noe for leirskolen.

FAU har hatt en ordning der klassene har hatt mulighet til å søke støtte hos FAU til klassekassen. Siden FAU nå har valgt direkte støtte til leirskoleoppholdet faller nå denne ordningen bort.»

 

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Bjørnar Øien, 3B, bj-oeie@online.no

Nestleder: Nina Kristoffersen  4C, Nina.kristoffersen@gmail.com

Økonomiansvarlig: Jannicke Hummelvoll Krogh, 7b, hummelvoll@gmail.com

Revisor: Monica Skildheim 5A, mooskii@gmail.com

Referent:  Elisabeth Bergås 7C, elisabeth.bergaas@gmail.com

Skolemiljøutvalget: Jannicke Hummelvoll Krogh, 7b, hummelvoll@gmail.com

AKS-ansvarlig:  Aleksander Oliver Berg, 1C alexander.oliver.berg@gmail.com
Natteravnansvarlig: Rachel Maria Stranden, 6C rachelm@online.no

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Valgordninger
Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det  er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige og inngå i vedtektene for FAU.
FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Logo for foreldreutvalget i grunnskolen

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU