Hovedseksjon

Hjelp på skolen (PPT)

Det tverrfaglige råd gir skolens personale og de foresatte råd og veiledning i saker av ulik karakter. Elever kan streve med skolefaglige eller sosiale problemer, eller det kan være spørsmål av medisinsk karakter som ønskes drøftet. Målet er at vi sammen kan finne tiltak slik at eleven kan få en best mulig skolehverdag.

Det tverrfaglige råd har månedlige møter og faste medlemmer:

  • Skolepsykologen
  • Skolelegen/helsesøster
  • Sosiallærer (sekretær)
  • Rektor (møteleder)

 

Opplæringslovens §5.1 "Rett til spesialundervisning" lyder blant annet:

"Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning"

Alle osloskolene skal ha et spesialpedagogisk ressursteam. Ressursteamet er en faglig gruppe som på Østensjø skole består av sosiallærer – som er spesiallærer og leder av ressursteamet – rektor og assisterende rektor. Skolens PP-rådgiver og logoped deltar på møtene og fungerer som rådgivere for ressursteamet når de har mulighet til det.

Ressursteamet drøfter bruken av skolens ressurser til spesialundervisning og ressursene til særskilt tilrettelagt norskopplæring for elever fra språklige minoriteter. Ressursteamet gir råd til kontaktlærere og andre lærere i spørsmål om tilrettelagt undervisning.

Østensjø skoles ressursteam

Kontaktlærer har plikt til å melde fra til rektor om elever som har behov for spesialundervisning. Dersom skolen finner at eleven har behov for spesialundervisning, innhentes foreldrenes samtykke før pedagogisk psykologisk tjeneste ( PPT ) kobles inn. PPT er skolens sakkyndige instans i forhold til å vurdere elevens behov for spesialundervisning.

I tillegg til rådets faste medlemmer innkalles alltid foresatte og kontaktlærer til eleven. Andre faglige instanser som f eks logopedtjenesten vil bli innkalt ved behov. Møtet avvikles selv om ikke foresatte møter. Både skolens personale og de foresatte kan be rektor om at det blir innkalt til tverrfaglig møte.